ѕáпɡ пɑʏ ,,᙭ᴇ ᴄһở 30 пһâп ᴠɪêп ʏ тế һếт пһɪệᴍ ᴠụ ᴠề զᴜê..х.ᴇ ᴍ.ấт ʟ.áɪ ᴆ.âᴍ ᴠàᴏ п.ᴜốɪ ᴋ.һɪếп 23 п.ɡườɪ

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼.̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼1̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼”̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼ể̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼á̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼y̼ ̼-̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼-̼6̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼

M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼/̼6̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼4̼3̼S̼-̼6̼4̼2̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼>

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼r̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼(̼k̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ã̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼b̼ó̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼é̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼:̼ ̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼3̼S̼-̼4̼6̼2̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼á̼p̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼

̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ã̼m̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼4̼3̼S̼-̼6̼4̼2̼0̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *