N̼Ó̼N̼G̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼N̼a̼y̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ã̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼á̼t̼,̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼C̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼

T̼P̼O̼ ̼-̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.

Hình ảnh Hồ Văn Cường cùng bố ruột nhận tiền cát xê 5 năm đi hát cùng 500 triệu đồng tiền riêng Phi Nhung cho con nuôi.
̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼ă̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

Vì sao quản lý Phi Nhung giữ 200 triệu tiền thưởng quán quân của Hồ Văn

̼“̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼)̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼T̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼X̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼M̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼M̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

Luật sư nói gì về việc quản lý Phi Nhung giữ tiền thưởng, cát xê của

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼”̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Phía Phi Nhung trả tiền, tặng thêm 500 triệu cho Hồ Văn Cường

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼

̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼”̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼.̼

Không có mô tả.

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼T̼o̼u̼l̼i̼v̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼6̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼R̼h̼y̼m̼a̼s̼t̼i̼c̼,̼ ̼J̼u̼s̼t̼a̼T̼e̼e̼,̼ ̼W̼o̼w̼y̼,̼ ̼K̼a̼r̼i̼k̼,̼ ̼B̼i̼n̼z̼,̼ ̼L̼K̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼–̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼O̼N̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼ ̼C̼h̼a̼n̼n̼e̼l̼ ̼–̼ ̼H̼T̼V̼2̼,̼ ̼V̼i̼e̼ ̼G̼I̼Ả̼I̼T̼R̼Í̼.̼

Nguồn: https://afamily.vn/tran-thanh-vua-dang-anh-lam-mc-rap-viet-netizen-vao-ca-khong-thuong-tiec-ca-cong-vinh-thuy-tien-cung-bi-nhac-20211010222527667.chn

W̼e̼n̼d̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼.̼o̼ ̼C̼ố̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼0̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼Ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

Không có mô tả.

Không có mô tả.

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼3̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *