N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼2̼,̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼ạ̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼u̼ồ̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼)̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼u̼ồ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼a̼t̼w̼a̼l̼k̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼a̼u̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼9̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼u̼-̼t̼r̼e̼o̼-̼3̼2̼6̼8̼9̼6̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼

B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼D̼L̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼S̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼ ̼Ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼x̼ử̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼̼i̼ ̼c̼ả̼̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼.̼ ̼M̼ì̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼.̼.̼ ̼Ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼D̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼s̼i̼z̼e̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼”̼h̼ộ̼t̼ ̼m̼í̼t̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼c̼e̼p̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼t̼ ̼m̼í̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼t̼a̼y̼-̼l̼a̼c̼-̼n̼h̼e̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼k̼i̼m̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼o̼t̼-̼m̼i̼t̼-̼b̼a̼-̼c̼h̼u̼-̼d̼a̼i̼-̼n̼a̼m̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼h̼i̼e̼u̼-̼h̼o̼-̼v̼a̼n̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼i̼-̼s̼e̼-̼c̼h̼o̼-̼e̼m̼-̼5̼0̼0̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼v̼o̼i̼-̼1̼-̼d̼i̼e̼u̼-̼k̼i̼e̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼0̼9̼2̼1̼2̼8̼2̼9̼4̼3̼2̼.̼c̼h̼n̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼á̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼á̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼é̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼…̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼1̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼d̼o̼n̼-̼c̼u̼a̼-̼d̼a̼m̼-̼v̼i̼n̼h̼-̼h̼u̼n̼g̼-̼t̼o̼-̼c̼a̼o̼-̼b̼a̼-̼p̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼a̼r̼6̼3̼9̼7̼3̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼3̼Q̼8̼2̼1̼W̼6̼K̼X̼O̼D̼t̼H̼v̼I̼8̼R̼D̼L̼e̼7̼q̼0̼7̼6̼y̼A̼N̼m̼r̼B̼N̼3̼2̼u̼e̼g̼D̼Q̼j̼s̼j̼J̼h̼H̼V̼d̼D̼Z̼N̼3̼H̼O̼k̼j̼p̼U̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ự̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼9̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼2̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼P̼C̼0̼3̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼x̼a̼c̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼m̼o̼t̼-̼s̼o̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼t̼u̼o̼n̼-̼g̼a̼n̼-̼3̼0̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼t̼i̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼r̼a̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼d̼e̼-̼g̼i̼a̼u̼-̼t̼o̼i̼-̼2̼0̼2̼0̼1̼2̼2̼0̼0̼7̼5̼9̼0̼5̼3̼5̼5̼.̼h̼t̼m̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *