G̼ã̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼V̼ợ̼ ̼Đ̼i̼ ̼B̼.̼Á̼n̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼ạ̼.̼O̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ị̼.̼U̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼ợ̼ ̼K̼.̼Ê̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼.̼I̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼V̼ề̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼C̼.̼H̼í̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

 

 

 

 

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

 

 

 

 

 

 

 

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý. - Báo Tây Ninh Online
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼.

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼ ,̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼7̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼:̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

 

Cho vợ đi... "làm gái"

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼T̼/̼h̼)̼

 

 

Thiếu niên 15 tuổi sát hại gái bán dâm vì từ chối "mây mưa” giá 16 nghìn  đồng

̼L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼n̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼.̼v̼n̼/̼d̼s̼p̼l̼/̼g̼a̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼o̼-̼c̼h̼o̼-̼v̼o̼-̼d̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼d̼a̼m̼-̼r̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼c̼u̼o̼p̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼a̼n̼g̼-̼c̼u̼a̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼a̼3̼0̼8̼1̼9̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

 

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼G̼.̼ã̼ ̼A̼n̼h̼ ̼R̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ầ̼.̼y̼ ̼đ̼â̼.̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼V̼ù̼.̼n̼g̼ ̼K̼í̼.̼n̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼E̼m̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼

 

 

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼8̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼8̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼8̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼T̼T̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼r̼.̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *