Dᴜʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ Nᴀᴍ ᴏᴋ, ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɢᴀɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʟɪᴘ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vʟᴏɢ đɪ ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ, ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴀɴ ᴄʜᴏ Nᴀᴍ ᴏᴋ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

Tʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ Cʟɪᴘ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ Đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̀ᴍ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ Nᴀᴍ Oᴋ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ:

Rᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀᴍ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɢᴀɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴇᴀᴍ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ Lᴜʏᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ǫᴜᴇ̂ Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚕𝚒𝚙 𝙽𝚊𝚖 𝚘𝚔 đ𝚊̃ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚑𝚘̂̀𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝙳𝚞𝚢 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝙻𝚞𝚢𝚎̂́𝚗

Những Hình Ảnh Tình Cảm Của Luyến Và Nam Ok - YouTube

Sau khi Nam ok ra đi, luyến đã rất buồn và khó khăn để vượt qua nỗi đau này, có lẽ vì vậy cả nhóm đã đi gọi hồn Nam Ok, để giúp Luyến vượt qua

Nam Ok và phương ngọc luyến - YouTube

Như được biết trước đó:

Ngày 3/10 Tᴇᴀᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ Tᴀ́ᴏ Đᴏ̂ɪ, Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ, Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ. Tʜᴇᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʙɪ̣ ʟᴀ̣̂ᴛ, ɴᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̃ ʜᴇ̂́ᴛ ᴋɪ́ɴʜ.

3 ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 5 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ́ɴʜ đᴀ̂̀ʏ ᴍᴀ́ᴜ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Sᴀᴜ đᴏ́, Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ sᴛᴀᴛᴜs ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜᴀ̆́ɴɢ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̣ɴ ɴᴜ̛̃, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ.

Status do Duy Thường đăng tải.

Sᴛᴀᴛᴜs ᴅᴏ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ.

Sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜᴏ̣ ᴄᴏ̀ɴ xᴇᴍ ᴠʟᴏɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴇᴀᴍ.

– Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ʜᴇ̂́ᴛ.

– Cᴏɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

– Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴜᴏ̂ɴ.

– Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̀ɴ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴇᴀᴍ.

Youtuber Nam Ok vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? - Ảnh 1.

Kᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2017. Tɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴋᴇ̂ɴʜ đᴀ̣ᴛ ʜᴏ̛ɴ 1,76 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴠᴀ̀ 439 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ. Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴏ̀ đᴜ̀ᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴠᴜɪ ɴʜᴏ̣̂ɴ.

Aɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̉ đᴏ̂̉ɪ đᴏ̛̀ɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ YᴏᴜTᴜʙᴇ. Kʜɪ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ, Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ʜᴀ̆̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ʀɪᴇ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄʟɪᴘ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *