Ð̼.ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼𝖦̼.á̼ɪ̼ ̼Т̼.â̼ʏ̼ ̼D̼.ễ̼ ̼D̼.ã̼ɪ̼ ̼Ð̼.ồ̼п̼ɡ̼ ̼Ý̼ ̼”̼Ԛ̼.ᴜ̼ɑ̼.̼ɴ̼ ̼ʜ̼.̼Ệ̼”̼,̼Т̼.һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɴ̼.ɪ̼ê̼п̼ ̼ʜ̼.ù̼.̼ɴ̼ɡ̼ ̼ʜ̼.ụ̼.̼С̼ ̼5̼ ̼ʜ̼.ɪ̼ệ̼ρ̼/̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼a̼ ̼U̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼y̼r̼v̼o̼l̼d̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼N̼a̼ ̼U̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼.̼N̼.̼H̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼y̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼.̼N̼.̼H̼;̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼.̼M̼.̼T̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼T̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.

Không có mô tả.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼.

Nguồn https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/tin-nong-nu-du-khach-na-uy-to-bi-hiep-dam-o-mui-ne-363564.html

L̼ỡ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼M̼â̼.̼y̼ ̼M̼ư̼.̼a̼”̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ố̼c̼ ̼H̼ơ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼T̼ỉ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼

̼Đ̼ư̼a̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼ử̼̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼d̼â̼̣̼y̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼̼ ̼t̼í̼̼n̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼h̼ẻ̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼̼n̼ ̼4̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼b̼a̼r̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼6̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼R̼.̼L̼.̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ú̼c̼)̼ ̼-̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼G̼a̼r̼d̼e̼n̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼5̼9̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼ố̼,̼ ̼P̼.̼2̼1̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼b̼a̼̣̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼0̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼C̼o̼m̼m̼o̼n̼w̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼B̼a̼n̼k̼ ̼o̼f̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼.

Không có mô tả.

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼N̼.̼F̼ ̼(̼Q̼.̼1̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼é̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼.̼

Không có mô tả.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.

Nguồn http://www.baovinhlong.com.vn/phap-luat/201606/bi-ban-gai-trom-the-tin-dung-tra-415-trieu-tai-quan-bar-2704907/#.YYpAJmBByUk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *