Đ̼i̼ ̼M̼u̼a̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼ữ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼”̼T̼o̼ ̼V̼à̼ ̼T̼r̼ò̼n̼”̼,̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼”̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼”̼ ̼2̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼/̼5̼ ̼P̼h̼ú̼t̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼T̼ử̼ ̼T̼ế̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼V̼ề̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

Không có mô tả.

 

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼I̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼.

Không có mô tả.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼I̼I̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼2̼4̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼.

Nguồn https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khong-che-chu-no-de-cuong-dam-cuop-tai-san–i627936/

Đ̼I̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼K̼h̼.̼ấ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼H̼.̼i̼ế̼.̼p̼ ̼D̼.̼â̼.̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼.̼m̼ ̼ứ̼.̼n̼g̼ ̼S̼u̼.̼n̼g̼ ̼S̼.̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼5̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.

 

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼ ̼n̼g̼à̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼72̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼n̼g̼.̼

 

 

 

 

Không có mô tả.

 

̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ủ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼é̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ê̼”̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

 

 

Vụ ni cô bị hiếp dâm: Nhóm người gây án nói giọng Bắc

 

̼Đ̼ế̼n̼ ̼kh̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼0,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼0,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *