Đ̼i̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼P̼h̼.̼Ụ̼ ̼K̼h̼o̼.̼A̼,̼G̼á̼i̼ ̼1̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼.̼Ị̼ ̼B̼á̼c̼ ̼S̼ĩ̼ ̼T̼i̼ê̼.̼M̼ ̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼M̼ê̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼L̼ô̼i̼ ̼C̼ủ̼.̼A̼ ̼Q̼u̼.̼Ý̼ ̼R̼a̼ ̼”̼M̼â̼.̼Y̼ ̼M̼ư̼.̼A̼’̼’̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Ở̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼G̼ì̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Y̼.̼T̼.̼M̼.̼L̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼H̼ ̼4̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼H̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼H̼.̼H̼ ̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.

Không có mô tả.

 

̼T̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼o̼a̼ ̼x̼o̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼…̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼…̼”̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.

̼A̼n̼h̼ ̼C̼.̼H̼.̼D̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼H̼.̼H̼ ̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼N̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

Không có mô tả.

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼-̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ổ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼è̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

Nguồn http://hatinh24h.com.vn/benh-nhan-to-bac-si-hiep-dam-trong-luc-kham-phu-khoa-a24690.html

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼
̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.

Không có mô tả.

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼G̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼á̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼á̼!̼”̼

Không có mô tả.

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *