̼H̼.ồ̼.i̼ ̼X̼.u̼.â̼.n̼ ̼U̼.6̼.0̼ ̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼U̼6̼0̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼é̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼1̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8)̼.̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼é̼ ̼H̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼x̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.

Không có mô tả.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼C̼.̼B̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼h̼ ̼-̼ ̼2̼3̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ ̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ ̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ ̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ủ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ ̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

Không có mô tả.

 

̼N̼g̼ay̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.

Nguồn https://kenhsao.net/thoi-su/cau-be-15-tuoi-bi-ba-chu-tro-u60-ep-lam-chuyen-nguoi-lon-trong-nha-nghi-den-muc-phai-vao-vien-134040.html

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼
̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.

Không có mô tả.

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼G̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼á̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼á̼!̼”̼

Không có mô tả.

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *