C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼.̼Â̼m̼ ̼C̼.̼H̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼K̼h̼é̼.̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2002)̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼)̼.̼

 

 

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2002)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼0 ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

 

 

 

Chân dung thanh niên 16 tuổi đâm chết đại ca giang hồ khét tiếng Sài Gòn khi đi hát karaoke

̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼3̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼“̼l̼ậ̼t̼ ̼k̼è̼o̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼)̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼.̼

̼H̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ọ̼c̼.̼

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼.̼ậ̼y̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼b̼ể̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼.̼ằ̼n̼ ̼m̼.̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼m̼a̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼“̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼.̼ậ̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼c̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Truy xét nhanh hung thủ sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼r̼a̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼h̼e̼-̼l̼o̼-̼l̼y̼-̼d̼o̼-̼v̼i̼-̼s̼a̼o̼-̼t̼r̼u̼m̼-̼g̼i̼a̼n̼g̼-̼h̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼x̼a̼-̼l̼o̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼e̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼2̼0̼2̼0̼1̼1̼0̼5̼1̼1̼4̼6̼4̼0̼2̼3̼9̼.̼h̼t̼m̼

 

 

N̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼“̼Ấ̼.̼m̼ ̼C̼h̼é̼.̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼T̼ú̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼M̼a̼’̼u̼ ̼V̼ù̼.̼n̼g̼ ̼K̼í̼.̼n̼

 

N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

Không có mô tả.

 

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼–̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼2̼6̼/̼6̼)̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Không có mô tả.

 

C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

 

̼X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼dâ̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼(̼T̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *