C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼ợ̼ ̼D̼ú̼.̼I̼ ̼Đ̼.̼Ầ̼u̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼C̼h̼ậ̼u̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼.̼I̼ể̼u̼ ̼Đ̼ế̼.̼N̼ ̼C̼h̼ê̼’̼t̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼V̼ì̼ ̼Đ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼u̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼C̼h̼ử̼.̼I̼ ̼R̼ủ̼.̼A̼.̼

B̼Ắ̼C̼ ̼G̼I̼A̼N̼G̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

 

Nga tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang

 

 

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

 

 

 

Vợ dìm chồng chết ngạt trong chậu nước

̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ở̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ằ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.
Vợ dìm chồng chết ngạt trong chậu nước
̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼c̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼D̼ì̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

 

Vợ dìm chồng chết ngạt trong chậu nước

 

 

 

C̼h̼ị̼ ̼D̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼.̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼Q̼.̼u̼a̼n̼ ̼H̼.̼ệ̼”̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼”̼T̼r̼i̼.̼n̼h̼ ̼T̼i̼.̼ê̼’̼t̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ọ̼a̼ ̼b̼ỏ̼.̼

 

̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼“̼d̼â̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼â̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼17̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼
̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼…̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.

 

 

Không có mô tả.

 

̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼“̼t̼a̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼x̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼é̼”̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼…̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼á̼i̼ ̼h̼ư̼”̼.

̼ ̼Đ̼ể̼ ̼“̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼d̼â̼n̼g̼”̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼
̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼m̼a̼ ̼x̼u̼i̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼“̼d̼â̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼17̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼”̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.

 

 

Không có mô tả.
̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ý̼.

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *