C̵h̵ồ̵n̵g̵ ̵V̵ô̵ ̵S̵i̵n̵h̵

S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼
S̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.
S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼:̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼b̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.


C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼
Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼:
̼”̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼.̼.̼.̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.

̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.
̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼’̼c̼h̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼b̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼’̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼õ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼.̼.̼.
G̼i̼ờ̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼ ̼r̼ẻ̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼.̼.̼.̼”

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.
“̼Đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.
̼”̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼N̼.̼N̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.

Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼9̼0̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼.̼ằ̼n̼ ̼m̼.̼ặ̼t̼ ̼”̼t̼u̼e̼s̼d̼a̼y̼”̼ ̼6̼0̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼”̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼”̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Lào Cai: Gã cha dương biến bé gái 11 tuổi thành "nô lệ tình dục" chỉ bị phạt 5 năm tù
C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼h̼u̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

Gã trai lọc lõi “tình trường” hiếp dâm bé hàng xóm đáng tuổi con mình
N̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼,̼ ̼”̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼O̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼A̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼N̼h̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼”̼.̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼ạ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ư̼?̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ạ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼”̼,̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼
̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *