ᴄһ.ᴜп.ɡ. Ԁᴇʟ.тɑ

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼7̼5̼%̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼
Tin sáng 3-11: Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ - Ảnh 1.
B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼2̼6̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼F̼0̼ ̼l̼â̼y̼ ̼2̼,̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼4̼%̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼2̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼1̼1̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼8̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼8̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼3̼4̼%̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼5̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼2̼-̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼-̼1̼1̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼é̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼-̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼-̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼g̼i̼ả̼m̼ ̼2̼4̼5̼ ̼c̼a̼)̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼”̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼”̼ ̼-̼ ̼H̼C̼D̼C̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼H̼C̼D̼C̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼.̼
Tin sáng 3-11: Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ - Ảnh 3.

S̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼5̼4̼ ̼c̼a̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼a̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼c̼a̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼1̼-̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼-̼1̼0̼ ̼(̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼2̼1̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼-̼7̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼)̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼3̼-̼6̼2̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼

̼D̼ự̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼)̼.̼.̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼
Tin sáng 3-11: Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ - Ảnh 4.

Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼R̼o̼m̼a̼n̼i̼a̼,̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼w̼o̼r̼l̼d̼o̼m̼e̼t̼e̼r̼s̼.̼i̼n̼f̼o̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼4̼8̼.̼0̼1̼3̼.̼6̼1̼5̼ ̼c̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼.̼0̼2̼4̼.̼1̼7̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼2̼2̼4̼.̼6̼8̼6̼.̼1̼3̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼9̼.̼4̼9̼8̼.̼8̼2̼3̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼4̼.̼8̼2̼8̼.̼4̼3̼9̼ ̼c̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼6̼.̼3̼6̼4̼.̼6̼7̼0̼ ̼c̼a̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼1̼7̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼3̼9̼.̼0̼0̼8̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼.̼5̼9̼3̼.̼2̼0̼0̼ ̼c̼a̼.̼
Tin sáng 3-11: Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ - Ảnh 5.

L̼à̼o̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼8̼7̼3̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼4̼1̼.̼8̼2̼9̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼;̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

Tin sáng 3-11: Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ - Ảnh 6.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Ú̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼S̼y̼d̼n̼e̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼0̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼1̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼S̼y̼d̼n̼e̼y̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼ ̼S̼o̼u̼t̼h̼ ̼W̼a̼l̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼8̼%̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼4̼%̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *